Schoolorganisatie

De Klimop maakt deel uit van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs. De Haagse Scholen omvat 52 scholen. Verspreid over de hele stad en voor iedereen bereikbaar. Hiermee is  namens De Haagse Scholen één van de grootste schoolbesturen in Nederland. Meer informatie over De Haagse Scholen: www.dehaagsescholen.nl

Locatie

De Klimop staat in de Cartesiusstraat, in het Regentesse- en Valkenboskwartier (stadsdeel Segbroek). Het is de enige openbare basisschool in de wijk. De school grenst aan de sportvelden van de Richard Krajicek Foundation en ligt vlakbij het vernieuwde stadspark De Verademing.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit drie personen, te weten:

 1. De heer drs . M.M. (Mark) Frequin (voorzitter)
 2. De heer H.F .(Henk-Frits) verkerk (lid)
 3. De heer A.J. (Ajoeb) Mohamedajoeb (lid)
 4. Mevrouw Jolanda van Bussel
 5. Mevrouw Guity Mohebbi
 6. Mevrouw Ingrid Brummelman

College van Bestuur

Het College van Bestuur/het bevoegd gezag wordt gevormd door:

 • De heer mr. W. (Wiely) Hendricks, voorzitter
 • Mevrouw Karen Peters, lid College van bestuur

Bovenschoolse directeuren

De bovenschoolse directeuren zijn primair verantwoordelijk voor het toezicht op een groep openbare scholen en hebben in de vergaderingen van het College van Bestuur een adviserende rol bij het bepalen van het beleid.
Tot bovenschoolse directeuren zijn aangesteld:

 

 • Mevrouw Patricia Houtsma
 • Mevrouw Mireille Heijboer-Classen
 • Meneer    Jan Noorlander
 • Mevrouw Nicole Visser

Directie

De directie is verantwoordelijk voor het strategisch onderwijsbeleid van de school. De directeur van de Klimopschool heet Nafiesa Oemed.

Interne Begeleiding (IB)

Op onze school hebben wij twee Intern Begeleiders (IB-ers).

 • Hilde Slingerland Bovenbouw en Taalklassen
 • Fazia Ramdjan Onderbouw

IB-ers vormen samen met de directie het managementteam (MT).

Coach en opleider in de school

Onze school is officieel een opleidingsschool voor de derde- en vierdejaars studenten van de Pabo. Ook is onze school een erkend leerbedrijf voor Mondriaanstagiaires. Anja Rexwinkel coacht en begeleidt de Mondriaanstagiaires en de Pabostagiaires.

Overige coördinatoren / specialisten

 • Karin Heikens – Kunst- en cultuurcoördinator
 • Monique Krassenburg – ICT-coördinator
 • Fazia Ramdjan – Stagecoördinator
 • Kadriye Sayilgan- Taalcoördinator
 • Wendy Bijsterveld- Gedragsspecialist

Homogene groepen

De school staat in een gemêleerde wijk. De schoolpopulatie is een afspiegeling van de schoolomgeving. Onze leerlingen hebben een grote verscheidenheid in culturele achtergronden. Lang niet alle kinderen in de wijk hebben Nederlands als moedertaal. Daarom is het werken in homogene groepen (maximaal 25 leerlingen) juist voor deze leerlingen veel beter dan een systeem van combinatieklassen.

Taalklas A & B & C

Kinderen die de Nederlandse taal nog niet goed beheersen komen eerst in de Taalklasgroepen. Om de drie, vier maanden toetsen we de leerlingen om te zien of ze al naar de reguliere groep kunnen.

Nederlandse les voor ouders

De Klimop werkt samen met buurthuis de Regenvalk. 1 keer per week kunnen ouders Nederlandse les volgen bij de Regenvalk orderbegeleiding van een Mondriaan NT2 docent.

Peuterleerplek Jongleren

De Klimop vindt het van groot belang dat peuters zich al op jonge leeftijd spelenderwijs kunnen ontwikkelen. Daarom werken wij samen met de organisatie JongLeren.
Als uw kind naar de peuterleerplek gaat wordt de overstap naar de basisschool veel gemakkelijker. Hier is aandacht voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE). U ontvangt als ouder tips om dit ook thuis toe te passen. Voordat uw kind naar de peuterleerplek gaat kunt al met uw kind een aantal keer wennen in de groep met behulp van het programma ‘Samenspel’.
In hoofdstuk 7 leest u meer over onze samenwerking met JongLeren.

Verlengde Schooldag (VSD)

Onze school heeft subsidie van de gemeente Den Haag gekregen voor de Verlengde Schooldag (VSD). Van dit aanbod kunnen alle kinderen van school gratis gebruik maken. Na schooltijd worden voor leerlingen verschillende activiteiten georganiseerd, die aansluiten bij de schooldag. Er is aandacht voor sport, spel en dans. Bij over-inschrijving zal er worden geloot.

Privacy, wij gaan voor veilig en vertrouwd

U kunt er vanuit gaan dat wij op school zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens van kinderen, ouders en medewerkers. De Haagse Scholen, waar wij deel van uitmaken, heeft privacybeleid geformuleerd met als kernpunten:

 • We zijn transparant en communiceren actief naar alle betrokkenen, ouders, leerlingen, medewerkers en leveranciers en dienstverleners, over de wijze waarop met gegevens en informatie wordt omgegaan
 • We zorgen voor een adequate technische beveiliging van gegevens en informatie
 • We werken uitsluitend met erkende instrumenten op het gebied van beveiliging en afspraken
 • We werken uitsluitend met gegevens en informatie die noodzakelijk zijn om het vooraf bepaalde doel te realiseren (gegevensminimalisatie).

Om alle rechten en plichten t.a.v. de verwerking van persoonsgegevens te waarborgen, maar vooral omdat we bij De Haagse Scholen privacy erg belangrijk vinden, is er een privacy reglement. Daarnaast zijn informatieve folders voor ouders en medewerkers opgesteld, met daarin onder meer de 5 gouden regels die iedereen moet weten over het omgaan met privacy gevoelige gegevens. Deze folders, alsmede het privacy reglement van De Haagse Scholen kunt u op school opvragen.

Onze school maakt gebruik van online onderwijskundige applicaties. In deze applicaties worden persoonsgegevens verwerkt. De Haagse Scholen sluit met alle leveranciers een bewerkersovereenkomst waarin rechten en plichten van de school (verantwoordelijke) en leverancier (bewerker) zijn geregeld. De Haagse Scholen maakt hierbij gebruik van de bewerkersovereenkomst van de POraad, welke deel uitmaakt van het POraad privacy convenant. Deze bewerkersovereenkomsten worden door De Haagse Scholen centraal afgesloten.

Op onze school wordt gebruik gemaakt van beeld en filmmateriaal om te laten zien hoe leuk het onderwijs is. De Haagse Scholen heeft voor het gebruik van beeld- en filmmateriaal in de openbare ruimte een richtlijn opgesteld die ook door onze school wordt gehanteerd.

Alhoewel wij met de meest mogelijke zorgvuldigheid omgaan met persoonsgegevens kan het voorkomen dat er gegevens verloren gaan of in onbevoegde handen terecht komen. Bij De Haagse Scholen is daarom (conform de wetgeving) een meldpunt datalekken ingericht. Vanuit dit meldpunt wordt de afhandeling van elk (mogelijk) datalek gecoördineerd.
Door de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 zullen o.a. alle bestaande bewerkersovereenkomsten moeten worden herzien. Het bestuur van De Haagse Scholen heeft een kwartiermaker aangesteld ten behoeve van de implementatie van de AVG.

Speerpunten hierbij zijn de actualisatie van bestaand beleid en reglementen in relatie tot de AVG en het onderzoeken van risico’s met betrekking tot informatiebeveiliging en privacy. Op de website van De Haagse Scholen http://www.dehaagsescholen.nl/privacy-statement vindt u het privacy statement met verdere informatie.

Beeldmateriaal

Van de diverse activiteiten worden foto- en video opnames gemaakt. Dit beeldmateriaal wordt gebruikt in de school, schoolgids, de nieuwsbrief, flyers, posters en/of op de site van de school. Wilt u niet dat uw kind ‘in beeld’ komt, stuurt u dan een e-mail naar info@deklimopschool.nl met vermelding van naam, groep en schoollocatie van uw kind.