Praktische zaken

Praktische zaken op en om de school

Schooltijden

Op onze school werken we met een continurooster. De schooltijden zijn als volgt vastgesteld:

  • Alle groepen   8.30 – 12.00 uur en 12.45 – 14.45 uur
  • woensdag alle groepen: 8.30 – 12.00 uur

De school begint voor alle groepen om 8.30 uur. Vanaf 8.15 uur is er toezicht op het plein. Het is belangrijk dat we precies op tijd kunnen beginnen. Dat is prettig voor ons, maar zeker ook voor de kinderen.

Wegbrengen kinderen van groep 1 en 2

U kunt uw kinderen om 8.25 uur naar de klas brengen. Het is de bedoeling dat alle ouders of verzorgers uiterlijk om 8.35 uur vertrekken, zodat de schooldag kan beginnen.

Wegbrengen kinderen van groep 3 tot en met 8

Kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 verzamelen zich op het schoolplein vanaf 8.15 uur en gaan om 8.25 uur samen met hun leerkracht naar binnen. Als het slecht weer is, kunnen de leerlingen onder het afdakje van het schoolplein staan.

Te laat op school

Komt uw kind te laat, dan verwachten wij dat u daar de leerkracht uitleg over geeft, mondeling of in een briefje. Verder hanteren wij de 3, 6, 9 regeling in samenwerking met de leerplicht. Als een kind 3x te laat is gaat er vanuit de school een brief richting ouders, bij 6x te laat volgt er een gesprek met de ouders van het kind op school en bij 9x te laat wordt dit gemeld aan de leerplicht en worden de ouders/verzorgers opgeroepen voor een gesprek met de leerplichtambtenaar.

Gratis overblijven

Herziene TSO regels De Klimopschool

TSO REGELS DE KLIMOPSCHOOL

De Klimop werkt met een continurooster. Hierdoor kunnen alle kinderen tijdens de middagpauze gratis overblijven op school. De overblijfmedewerkers en sportcoördinatoren eten met de kinderen in de klas en houden toezicht bij het buitenspelen. U moet zelf zorgen dat uw kind voldoende eten en drinken bij zich heeft.

Bij ziekte van de leerkracht

Wanneer de leerkracht wegens ziekte niet aanwezig kan zijn, hanteren wij de volgende stappen:

  • Leraar ondersteuners of onderwijsassistenten worden gevraagd de groep over te nemen ( Een intern begeleider is achterwacht)
  • Verdelen van de groep over de andere groepen
  • Thuisonderwijs: de groep blijft thuis met online en schriftelijk werk

Huiswerk

Vanaf groep 3 wordt er iedere week huiswerk meegegeven voor rekenen, taal, spelling, of lezen. Daarnaast kan natuurlijk nog leerwerk, boekbespreking, spreekbeurt of werkstuk opgegeven worden.

Gezonde voeding en traktaties

Op een gezonde school hoort ook gezonde voeding. Wij vinden het daarom belangrijk dat kinderen geleerd wordt wat gezonde voeding is, en waarom.
De verjaardag is voor alle kinderen een speciale dag. Ze worden die dag in het zonnetje gezet. Uiteraard mag de jarige trakteren in de klas. We vragen u om een zo gezond en suikervrij mogelijke traktatie te verzorgen.
De jarige kinderen mogen die dag langs alle groepen met een mooie grote kaart, waarop de juffen en meesters een felicitatie schrijven en een sticker plakken.
Ook bij feesten (Sint, Kerst, etc.) en uitjes (schoolreis, werkweek, etc.) willen we het graag zo gezond mogelijk houden. Geeft u ook dan a.u.b. gezonde dingen mee, zodat we er samen voor kunnen zorgen dat onze school zo gezond mogelijk blijft.

Voor het ‘tienuurtje’ en de lunch is het fijn als de broodtrommel gevuld is met gezonde boterhammen, fruit en groente. Water is vaak een prima drankje voor erbij.

Waardevolle spullen

Alle gevonden voorwerpen worden bij de conciërge ingeleverd. Voor het terug verkrijgen kunt u dus daar terecht. Wat na een jaar aan kleding overblijft, gaat naar het Leger des Heils of een ander goed doel. De school is niet aansprakelijk voor het zoekraken en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen. Neem geen waardevolle spullen mee naar school.

Tablets, boeken en meubilair

In de groepen 4 tot en met 8 wordt met tablets gewerkt. Deze zijn verzekerd tegen diefstal en schade bij ongelukjes. Het eigen risico voor de school is € 150,00,- per tablet. Als er schade ontstaat door onzorgvuldig gebruik van een leerling is dit voor rekening van de ouders. Voor schade die leerlingen toebrengen aan boeken en meubilair geldt dat ouders een rekening krijgen voor de kosten van vervanging of reparatie.

Schoolreisje voor de groepen 3 tot en met 7

Elk jaar gaan wij op schoolreis met de groepen 3-7. U ontvangt van ons een brief over de inhoud en kosten.

Werkweek groep 8

De groepen 8 gaan elk jaar samen op werkweek. Ook hierover ontvangt u een brief over inhoud, kosten en betalingswijze.

Schoolfotograaf

Elk schooljaar komt de schoolfotograaf langs om alle kinderen op de foto te zetten. Ook kunnen broertjes en zusje die bij ons op school zitten samen op de foto! U rekent zelf af met de schoolfotograaf.

Gymnastiek

Gymschoenen en gymkleding zijn niet verplicht. Geeft u toch gymschoentjes mee, dan graag met klittenband of elastiek. Voor de kinderen van groep 3-8 en taalklassen is het dragen van gymschoenen met rubberen zolen (geen zwarte) verplicht. De gymkleding kan bestaan uit een korte broek en T-shirt of een gympakje. Zorg voor een tas of rugzakje voorzien van de naam van uw kind, waarin uw kind de gymkleding kan meenemen. Merk de gymkleding ook door de naam van uw kind erin te zetten. Dat voorkomt dat kledingstukken kwijtraken. Ook is het beter om uw kinderen op gymdagen geen sieraden en dergelijke te laten dragen.

Vrijstelling

Op de verplichting tot het volgen van de gymnastiek kan een vrijstelling gegeven worden na een duidelijk gemotiveerd verzoek van de ouders. Vrijstelling wordt alleen verleend om redenen van medische aard of op een van door of namens het bevoegd gezag bepaalde gronden. Aan deze leerlingen worden vervangende leertaken opgelegd in het groepslokaal. Het is nooit een reden tot het verzuimen van de school.

Ziekmelding

Is uw kind ziek? Geef dat vóór 8.30 uur per e-mail door aan de leerkracht van uw kind. Heeft u geen internetverbinding dan kunt u de ziekmelding ook telefonisch doorgeven.
Bij afwezigheid zonder bericht neemt de school rond 9.30 uur telefonisch contact met u op.

Leerplicht en verlofaanvragen

Voor alle leerlingen vanaf de leeftijd van 5 jaar geldt de Leerplichtwet. In deze wet is voorzien dat leerlingen in bepaalde gevallen kunnen worden vrijgesteld van de leerplicht. Voor maximaal tien dagen per jaar beslist de schooldirecteur. Verzoeken om langere vrijstelling worden altijd ter beoordeling aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Den Haag doorgezonden.
In welke gevallen kan vrijstelling worden aangevraagd/verleend? Daarover vindt u hieronder uitleg. Waar in de tekst de term ‘ouders’ wordt gebruikt wordt ook bedoeld de wettelijke vertegenwoordigers c.q. verzorgers van de leerling.

Vrijstellingsgronden en -richtlijnen

Leeftijd

We hanteren de richtlijnen van leerplicht wanneer het gaat over verlof aanvragen.

https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/onderwijs-en-studeren/verlof-van-school-aanvragen.htm

Vakantie

Een verzoek om vakantie buiten de schoolvakanties kan één keer per jaar worden verleend voor maximaal tien dagen. Het mag niet gaan om de eerste twee weken van het schooljaar. Het beroep van één van de ouders moet verhinderen dat binnen de schoolvakanties op vakantie kan worden gegaan.
Het wettelijk criterium is dat de leerling door de specifieke aard van het beroep van één van de ouders niet binnen de schoolvakantie met hen/het gezin op vakantie kan. Dat betekent dat bijvoorbeeld een verzoek om een extra dag voorafgaand of aansluitend aan een schoolvakantie zal worden afgewezen. Er is slechts in uitzonderlijke gevallen sprake van een beroep waarbij niet in één van de schoolvakanties twee weken vakantie kan worden opgenomen. Horeca of agrarische sector is denkbaar, maar het moet gaan om onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen. Een verzoek voor twee weken vakantie buiten de schoolvakantie zal daarom in principe worden afgewezen.

Levensovertuiging

Uiterlijk twee dagen voor de gebeurtenis kan door de ouders aan de directeur om vrijstelling worden gevraagd voor een verplichting vanwege godsdienst of levensovertuiging.
Voorbeelden zijn Offerfeest, Suikerfeest, Jom Kippoer. Voor dergelijke feesten wordt 1 dag verlof gegeven. Voor niet algemeen bekende feestdagen wordt geen verlof gegeven. Dat geldt eveneens voor gebeurtenissen in verband met een individuele levensovertuiging.

Gewichtige omstandigheden

Denk aan een bruiloft, begrafenis, verhuizing. Dit verlof kan in totaal per leerling per schooljaar maximaal tien dagen worden toegekend. Gaan de verzoeken over het maximum heen dan wordt het verzoek doorgezonden naar de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar beslist vervolgens.
Bij overlijden of ernstige ziekte wordt ruimhartig toegekend. Bij een (12½-, 40- en 50-jarig) huwelijk geldt een beperking tot familie tot de tweede graad (ouders, broers/zussen, grootouders). Bij verhuizing wordt 1 dag toegekend. De school is verplicht om bewijzen te vragen vanuit leerplicht.

Ziekte

Bij ziekte van de leerling bestaat recht op vrijstelling.
Bij langdurige ziekte of twijfel over de aard van de afwezigheid wordt een verklaring van een arts opgevraagd. Wanneer hierover geen uitsluitsel kan worden verkregen wordt de leerplichtambtenaar ingelicht.

Procedure rond vrijstelling

Ouders dienen een verzoek om vrijstelling tijdig aan te vragen. De schooladministratie heeft hiervoor een speciaal formulier beschikbaar. Leerplicht Den Haag houdt een ruime termijn van acht weken van tevoren aan. Een aanvraag voor een huwelijk is qua termijn natuurlijk iets anders dan een aanvraag wegens ziekte, gewichtige omstandigheden of een begrafenis. Op een verzoek tot maximaal tien dagen per jaar wordt schriftelijk of per e-mail beslist door de directeur.

Collectieve Scholieren Ongevallenverzekering

De Haagse Scholen heeft een Collectieve Ongevallenverzekering voor alle scholen afgesloten. Deze verzekering is van kracht op weg van huis naar school en van school naar huis, gedurende het verblijf op school, en tijdens de activiteiten buiten de school. Dit laatste alleen in schoolverband en onder toezicht. Onder de verzekering valt in die tijd ook het ongevallenrisico door stoeien van de leerlingen onderling.
Meer informatie over de ongevallenverzekering kunt u via de administratie aanvragen.