Ontwikkeling van uw kind

Ontwikkeling van uw kind

Het volgen van de ontwikkeling van uw kind  ( Gedrag en didactisch )

Het volgen van de ontwikkeling van elke leerling heeft grote prioriteit binnen onze school. Dagelijks worden er gegevens verzameld over elke leerling, zodat tijdig hulp geboden kan worden wanneer een leerling vastloopt. De groepsleerkracht bekijkt het werk en de manier van werken van de leerlingen, neemt regelmatig toetsen af die bij de methoden horen of geeft proefwerken. Naast de leervorderingen wordt ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen gevolgd. Pedagogisch medewerkers van de peuterleerplek en leerkrachten van de groepen 1 en 2 gebruiken een zelf ontwikkeld observatie-instrument om de ontwikkeling van het jonge kind in beeld te brengen. In 2023-2024 zal een nieuw instrumentarium genaamd SCOL geïmplementeerd worden. In 2024 zullen de kleutergroepen werken met een
leerlingvolgsysteeminstrument genaamd Inzichtelijk.

Leerkrachten, de gedragsspecialist, en de intern begeleiders, observeren de vaardigheden, het gedrag, de werkhouding, de omgang met leerkrachten en andere leerlingen en de motivatie van de leerlingen. Naast de dagelijkse observaties en registratie van vorderingen (groepen 1 en 2) vinden wij het ook belangrijk om het niveau van de leerlingen te meten naar landelijke normen. Hiervoor worden de toetsen van het CITO gebruikt. Twee keer per jaar worden alle leerlingen van groep 3 tot en met 8 getoetst. Twee- à driemaal per jaar wordt elke groep door de groepsleerkracht besproken met de intern begeleider. Tijdens deze groepsbesprekingen wordt het functioneren van de groep en het functioneren van iedere leerling aan de orde gesteld. Daarnaast worden ook alle CITO opbrengsten besproken op leerling niveau en groepsniveau.