Onderwijs

 

Ambitie De Haagse Scholen

Ons onderwijs is eigentijds (opdracht: wij werken aan pedagogisch-didactische onderwijsvernieuwing). We ontwikkelen en benutten kennis en vakmanschap (opdracht: wij ontwikkelen de professionaliteit van onze mensen en onze cultuur). We verstevigen de profilering (opdracht: wij werken aan de groei van het leerlingaantal).

Beloften De Haagse Scholen

  • Wij kennen ieder kind.
  • Wij stimuleren verwondering en nieuwsgierigheid.
  • Wij leren onze leerlingen om samen te werken en samen te leven.
  • Wij geven onze leerlingen verantwoordelijkheid voor het eigen leren.
  • Wij verbeteren de dialoog met ouders over de ontwikkeling van leerlingen.
  • Onze medewerkers onderzoeken en ontwikkelen hun kennis, houding en vaardigheden.

 

Missie De Klimop

Wij zijn een openbare basisschool waar kinderen zich in een veilige, plezierige en uitdagende leeromgeving kunnen ontwikkelen naar zelfstandige burgers. Wij bieden ruimte voor hun individuele talenten en spelen in op de veranderende maatschappij. Wij doen dit op een open en transparante manier met gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Wij zijn er op gericht om het maximale uit onze medewerkers en kinderen te halen.
Onze medewerkers creëren een sfeer van veiligheid door vertrouwen te geven, ondersteuning te bieden en inlevingsvermogen te tonen. Deze sfeer van veiligheid is het fundament van ons onderwijs.

Visies van De Klimop

Visie op pedagogisch handelen

Wij hebben vertrouwen in leerlingen en benaderen ze respectvol, positief en met humor. Wij leren de kinderen gelijkheid, normen en waarden. Daarbij stellen wij duidelijke grenzen. Wij zorgen voor een gevoel van competentie bij kinderen door ze, aansluitend op hun eigen niveau, individueel, gezamenlijk en met oog voor de eigen talenten te laten leren. Wij zorgen er voor dat kinderen eigen keuzes kunnen maken en beslissingen kunnen nemen. Ze leren dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun keuzes en beslissingen en dat zij daarbij rekening moeten houden met hun medeleerlingen.

Visie op leren

Kinderen worden uitgedaagd om gezamenlijk en individueel te leren leren zodat ze hun talenten, kennis en vaardigheden weten toe te passen in nieuwe situaties. We werken volgens het Direct Instructie Model (DIM) met activerende werkvormen en speelse elementen, waarbij ontdekken en plezier in leren uitgangspunten zijn.

Visie op opbrengstgericht werken

Wij zetten ons planmatig in voor het verbeteren van de vorderingen en de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Dit gebeurt door hoge doelen te stellen, gericht hieraan te werken, leerlingen systematisch te volgen in hun vorderingen en toets gegevens te analyseren. Wij sluiten daarbij aan op de onderwijsbehoefte van de leerlingen. Wij delen dit met elkaar tijdens teamvergaderingen. Hiermee willen wij duurzame verbeteringen van de leerresultaten en sociaal-emotioneel welbevinden tot stand brengen. Wij werken met competente leraren die effectief instructie geven, voorbeeldgedrag tonen, hun onderwijsdoelen, inhouden en didactiek kunnen afstemmen op verschillen tussen leerlingen en voortdurend – dus niet alleen bij de toets – reflecteren op het effect van hun lessen. Ook willen we de kinderen, als groep en individueel, uitdagen tot het stellen en realiseren van ambitieuze doelen.

Visie op professionele cultuur

Wij zijn een vooruitstrevende organisatie die zich blijft ontwikkelen, onder andere door middel van interne en externe scholing. We geven elkaar feedback d.m.v. collegiale consultatie, evaluatie en reflectie. Dat doen wij op een respectvolle en transparante manier met waardering en respect voor onderlinge ongelijkheid. Wij werken efficiënt en goed met elkaar samen in gedeelde verantwoordelijkheid. Wij maken gebruik van elkaars talenten.

Visie op leeromgeving

Om kinderen te laten leren en het geleerde toe te passen zorgen wij voor een veilige en uitdagende leeromgeving, waarin ze ervaringen kunnen opdoen en waarbij alle zintuigen worden aangesproken. We maken zo veel mogelijk gebruik van moderne technologie en waar mogelijk van de schoolomgeving, levensecht leren en de kennis en vaardigheden van ouders.

Visie op ouders

Door gebruik te maken van de deskundigheid van ouders/verzorgers en het nemen van gezamenlijke
verantwoordelijkheid halen wij het beste uit de kinderen. Wij betrekken ouders/verzorgers, met wederzijds respect, actief bij het leerproces.

Levensbeschouwelijke identiteit

Onze school is een openbare basisschool. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het onderwijs. Wel besteden we structureel en expliciet aandacht aan geestelijke stromingen. We zien een sterke relatie zien tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele ontwikkeling (o.a. omgaan met de ander en de omgeving), ontwikkeling van sociale vaardigheden, actief burgerschap en sociale cohesie. We vinden het belangrijk dat leerlingen op een goede wijze met elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor de mening en visie van anderen. Om dit gestalte te geven, werken wij met het programma van ‘De Vreedzame School’. Dit programma wordt verder beschreven in het hoofdstuk sociaal-emotionele ontwikkeling. Onze gevarieerde populatie brengt met zich mee dat er voldoende aandacht is voor andere culturen en de verschillende geloven. Ook besteden we structureel aandacht aan de religieuze feesten die daarbij horen.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Het sociaal-emotionele welbevinden van de leerlingen heeft veel invloed op hun totale functioneren. Onze school besteedt daarom structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. We doen dit omdat we onze kinderen willen opvoeden tot verantwoorde burgers. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen.

De Vreedzame School

‘De Vreedzame School’ is een lessenserie voor alle groepen waarbij het er om gaat van onze school een hechte gemeenschap te maken: een school waar de kinderen zich veilig voelen en waar iedereen respect heeft voor elkaar. Naast de lessen die worden gegeven, draagt het team de uitgangspunten van de Vreedzame School natuurlijk ook op allerlei andere momenten uit. Conflicten komen overal voor, dus ook op onze school. Wij proberen de kinderen te leren hoe zij deze conflicten kunnen oplossen. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van de hulp van ‘mediatoren’, leerlingen van de bovenbouw die, op verzoek van kinderen, proberen te bemiddelen bij een conflict. Om leerlingen zich betrokken te laten voelen bij de school, is het van belang dat zij meer inspraak en grotere verantwoordelijkheden krijgen.

 

Pestprotocol

Op onze school voeren wij een actief beleid tegen pesten. Hoe wij dit doen staat beschreven in ons pestprotocol. Dit hebben wij in maart 2022 herzien omdat het was verouderd. Door het voorkomen van pestgedrag in de school neemt de (sociale) veiligheid toe. Alleen als de kinderen zich veilig voelen kan het leren in ontwikkeling komen. Voorkomen van pestgedrag lukt nog beter als de ouder(s)/verzorger(s)  pons actief ondersteunen. Dat kan door regelmatig met de kinderen te praten over wat pestgedrag met de ander doet en door uit te dragen dat pestgedrag niet wenselijk is. Lees hieronder ons pestprotocol.

20220204, Pestprotocol, 2023-2024 (1)

Instellingscode huiselijk geweld en kindermishandeling

In sommige gevallen maken onze leerlingen thuis onveiligheid mee. Soms neemt dit vormen aan van geweld en mishandeling. Wij hebben beschreven wat wij hieronder verstaan en wat wij doen als wij signalen hiervan zien. Wij hebben een instellingscode opgesteld die is afgeleid van de landelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. In voorkomende gevallen zullen wij met ouders)/verzorger(s) in gesprek gaan over de signalen. Daar waar nodig doen wij melding bij organisaties als Veilig Thuis en in zeer ernstige gevallen doen wij ook aangifte bij de politie. Lees hieronder onze instellingscode.

Instellingscode huishoudelijk geweld en kindermishandeling OBS De Klimop, maart 2022

Actief burgerschap en sociale cohesie

We vinden dat kinderen ‘samenleven’ ‘samen delen’ en ‘samen leren’ als basisvaardigheden moeten leren, maar daarnaast ook kennis van de samenleving aangereikt moeten krijgen. We vinden het een taak van de school om een bijdrage te leveren aan de opvoeding van de kinderen tot evenwichtige, fatsoenlijke, democratische, participerende, coöperatieve en algemeen ontwikkelde burgers van onze samenleving. Ze moeten leren goed met elkaar te kunnen omgaan en deelnemen aan de pluriforme en multiculturele samenleving. We besteden daarom veel aandacht aan sociale vaardigheden, de basiswaarden en aan beleefdheid en omgangsregels bij de leerlingen.
Vanuit deze visie hebben we de volgende doelen en activiteiten opgesteld, die we samen met ouders willen bereiken. We werken hiervoor actief samen met organisaties uit onze omgeving.

Sociale veiligheid op school

Op onze school streven wij ernaar om een sociaal veilige leeromgeving te creëren. Wij monitoren de veiligheidsbeleving van de leerlingen door middel van de vragenlijsten ‘Sociale Veiligheid op school voor leerlingen’ van adviesbureau ‘Scholen met succes’. Wij werken met een gedragsprotocol en we hebben een gedragsspecialist juf Wendy Bijsterveld. Op onze school zijn de intern begeleiders aangesteld als vertrouwenspersoon voor de kinderen.