Totstandkoming van het basisschooladvies

PO-VO procedure Openbare Basisschool De Klimop

 

Algemeen

Op de Klimopschool vinden we het belangrijk dat kinderen zich op diverse gebieden ontwikkelen, op sociaal-emotioneel, cognitief, creatief en motorisch gebied. Met deze basis gaan onze leerlingen na de basisschool naar een middelbare school waar zij bepaalde talenten verder kunnen ontplooien. Onze leerlingen gaan naar brugklassen van verschillende niveaus, op verscheidene scholen in de Haagse regio. Hieronder volgt een korte beschrijving van het proces; van basisschool naar brugklas.

Opstellen Advies

Het (voorlopige) basisschooladvies wordt altijd in overleg met meerdere personen vastgesteld. Bij het bepalen van het (voorlopige) basisschooladvies zijn leerkrachten van groep 7 en 8, de intern begeleider van de bovenbouw en directie betrokken. Op deze manier komen wij als school op een breed gedragen advies voor onze leerlingen.

Groep 7

In groep 7 kijken we bij de CITO-toetsen of de score van elk kind nog binnen het bereik van de af te nemen toets valt. Wijkt het functioneringsniveau van de leerling meer dan een jaar af van de toets, dan wordt een andere toets gekozen die beter aansluit bij het niveau van de leerling. Dit noemen we toetsen op niveau.

Aan het eind van groep 7 wordt het Drempelonderzoek afgenomen. Vervolgens volgt het CITO-afnamemoment eind groep 7. Na dit moment wordt in een gesprek met ouders en kind het voorlopige advies voor het voortgezet onderwijs gedeeld. Bij het bepalen van het advies wordt gekeken naar de doorgaande lijn in het CITO-leerlingvolgsysteem, de uitslagen van methodetoetsen, werkhouding en sociaal-emotionele observaties. Deze bevindingen worden met ouders en kind besproken.

Wij kiezen als school om eind groep 7 al een voorlopig basisschooladvies te geven om de zoektocht naar een passende middelbare school makkelijker te maken.

Groep 8

Groep 8 is een spannend en belangrijk jaar waarin onze leerlingen samen met ouders een nieuwe middelbare school kiezen. We hechten veel waarde aan duidelijke communicatie in dit spannende proces. We starten in groep 8 met een kennismakingsgesprek met ouders, tijdens dit gesprek wordt in grote lijnen het tijdspad van het schooljaar gedeeld.

In groep 8 wordt rond de herfstvakantie bij elk kind een intelligentie-onderzoek de ADIT afgenomen. Daarnaast volgt een laatste ronde reguliere CITO-toetsen. Net als in groep 7 wordt er in deze periode getoetst op niveau. Op deze manier hebben wij actuele gegevens bij het opstellen van het basisschooladvies. Voor de kerstvakantie wordt in een gesprek met ouders en kind het basisschooladvies besproken. Tijdens dit gesprek delen wij ook het onderwijskundig rapport (OKR) en lichten we hier bepaalde zaken toe. Het onderwijskundig rapport wordt altijd gedeeld bij inschrijving bij een middelbare school. Ouders krijgen een kopie van het onderwijskundig rapport en kunnen indien gewenst de eigen mening of zienswijze toevoegen in het onderwijskundige rapport.

In januari, februari en maart zijn diverse open dagen en informatie avonden op middelbare scholen. Doordat het basisschooladvies in december is besproken met ouders en kind kunnen zij zich in deze periode richten op het kiezen van een middelbare school. Het inschrijven op een middelbare school is pas eind maart.

Doorstroomtoets LIB

Begin februari wordt de Doorstroomtoets LIB afgenomen, dit is een nieuwe toets en deze is in plaats gekomen van de Eindtoets. De Doorstroomtoets is een verplichte toets en deze geeft een score en uitstroomprofiel bij elke leerling. De resultaten van deze toets worden medio maart verwacht. Welke gevolgen heeft een lagere of hogere score t.o.v. het gegeven basisschooladvies?

Uitslag Doorstroomtoets lager dan basisschooladvies: Basisschooladvies blijft hetzelfde.

Uitslag Doorstroomtoets gelijk aan basisschooladvies: Basisschooladvies blijft hetzelfde.

Uitslag Doorstroomtoets hoger dan basisschooladvies: Basisschooladvies wordt aangepast tenzij bepaalde onderwijsbehoeften van de leerling in het geding komen bij een aanpassing.

Nadat de uitslag van de Doorstroomtoets en het definitieve basisschooladvies is gedeeld met ouders en kind begint de inschrijvingsperiode voor de middelbare scholen. De inschrijvingsperiode loopt van: 25 maart 2024 t/m 31 maart 2024.

De inschrijving gaat digitaal en een lijst met voorkeursscholen wordt verstuurd naar de school van eerste keuze. Uitgebreide informatie over de inschrijving wordt in groep 8 besproken en ook met ouders gecommuniceerd. Op de website: https://www.bovohaaglanden.nl/ kunt u meer over dit onderwerp lezen.

Na de meivakantie krijgen alle leerlingen te horen bij welke school zij zijn aangenomen. In de meeste gevallen is dit de school van eerste keuze maar in enkele gevallen is dit de school van tweede of derde keuze. Na plaatsing op de middelbare school vindt er een overdracht plaats tussen de basisschool en de middelbare school.

Middelbare school

De uitstroom van onze leerlingen wordt jaarlijks gevolgd door De Haagse Scholen en de onderwijsinspectie. Tevens wordt onze uitstroom anoniem gepubliceerd.