Ouders en school

Wij vinden een goed contact tussen ouders en de school erg belangrijk. Als ouder wilt u natuurlijk op de hoogte zijn van wat uw kind op onze school allemaal leert en meemaakt. Wij informeren u hierover zo volledig mogelijk. Via informatie-, rapport- en ouderavonden, de Medezeggenschapsraad (MR) proberen wij de ouders zoveel mogelijk bij de school te betrekken. Op die manier horen wij ook wat u als ouder verwacht van onze school en of wij die verwachtingen waar (kunnen) maken.
Aan de andere kant vragen wij ook betrokkenheid van u. Om de simpele reden dat we niet zonder uw hulp kunnen. Want alleen dankzij de inzet van de ouders kunnen wij allerlei activiteiten organiseren zoals uitstapjes, sportdagen en andere feestelijke activiteiten.

Informatie aan ouders

Aan het begin van het schooljaar worden alle ouders door de leerkracht uitgenodigd voor een startgesprek over hun kind. U krijgt dan informatie over de inhoud van het onderwijs, de gebruikte methoden en over de dagelijkse gang van zaken in de groep. Van onze kant krijgen wij dan meer zicht op de ontwikkeling van uw kind.

Rapportbesprekingen

Vanaf groep 1 en 2 krijgen de leerlingen tweemaal per jaar een schoolrapport. De leerlingen van de groepen 3 en 4 krijgen op hun rapport een beoordeling die wordt uitgedrukt in onvoldoende/matig/voldoende/ruim voldoende/goed. De leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 krijgen cijferrapporten.
In de maand november worden alle ouders uitgenodigd voor een gesprekje over de vorderingen van hun kind(eren). In maart krijgen de kinderen het eerste rapport. U wordt dan uitgenodigd voor het rapportgesprek. Het tweede rapportgesprek vind plaats in juni.

Social Schools

op school krijgt uw nieuws vanuit Social School.

Website

Ook voor algemene en actuele informatie kunt u kijken op www.deklimopschool.nl. Hier kunt u onder ander het schoolplan, de schoolorganisatie en de schoolgids terugvinden; ook staat hier het nieuws van de groepen, de notulen van de MR. Meer nuttige informatie is te vinden op de website van de Stichting Haagse Scholen www.dehaagsescholen.nl

Social media

Onze school heeft ook een Instagram en een  Facebook pagina. Deze kunt u vinden met de zoekterm ‘Basisschool De Klimop’. De beheerder van Facebook op school kan hierop berichten plaatsen. Het is natuurlijk leuk als u berichten liked of deelt!

Beeldmateriaal

Van de diverse activiteiten worden foto- en video opnames gemaakt. Dit beeldmateriaal wordt gebruikt op school, in de schoolgids, nieuwsbrief, flyers, posters en/of op de site van de school. Wilt u niet dat uw kind ‘in beeld’ komt, stuurt u dan een e-mail naar info@deklimopschool.nl met vermelding van naam, groep van uw kind.

Medezeggenschapsraad (MR)

De directie betrekt de MR bij alle voorstellen voor beleidsveranderingen. De MR heeft advies- of instemmingsrecht over bepaalde zaken. Verder neemt de MR ook op eigen initiatief bepaalde beleidsvragen onder de loep en bespreekt deze met de directie.
Het aantal leden van een MR is afhankelijk van het aantal leerlingen op een school. De verhouding tussen ouders en teamleden moet gelijk zijn. Bij ons bestaat de MR uit zes leden (drie ouders en drie teamleden). De ouders die zitting hebben in de MR worden door de ouders van de school gekozen, de teamleden worden door het team gekozen. Alle leden hebben een zittingsperiode van drie jaar en kunnen herkozen worden.
De vergaderingen zijn maandelijks. Meer informatie kunt u bij één van de leden vragen.

Samenstelling Medezeggenschapsraad

Oudergeleding

  • Mw. S. El Boubkari
  • Mw.H El Khatouti ( voorzitter )
  • Meneer Rehan Ahmed

Personeelsgeleding

  • Jolanda Oedit
  • Wendy Bijsterveld
  • Caroline van de Haterd

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De Haagse Scholen heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR telt zestien leden: acht ouders, zeven personeelsleden namens het scholenveld en een personeelslid namens het bestuurskantoor.

Vrijwillige ouderbijdrage

Wij vragen vanaf 1 januari 2024 alleen een vrijwillige ouderbijdrage van de bekostiging voor groepen 1 t/m 7 de schoolreis
€ 20,00 per kind en de werkweek van groep 8 € 100,00 per kind

Sponsoring

De school voert een zeer terughoudend beleid t.a.v. de aanvaarding van materiele en/of geldelijke bijdragen. Dit doen we zeker niet als daar naar de leerlingen toe bepaalde verplichtingen aan verbonden zijn.

Studiedagen / Vrije dagen

2023  22 December studiedag
2024  26 Februari Studiedag
2024  28 Maart Studiedag
2024  21 Mei Studiedag
2024  31 Mei Studiedag

 

Schoolvakantie 2023-2024

2023  Kerstvakantie  Maandag 25 December tot vrijdag 5 januari
2024  Voorjaarsvakantie Maandag 19 Februari tot vrijdag 23 Februari
2024  Goede Vrijdag 29 Maart
2024  2e Paasdag Maandag 1 April
2024  Meivakantie Maandag 29 April tot 10 mei
2024  2e Pinksterdag Maandag 20 mei
2024  Zomervakantie Maandag 15 Juli tot 23 Augustus

Klachtenregeling

Het kan gebeuren dat u als ouder klachten heeft over onze school. Is dat het geval, laat het dan zo snel mogelijk weten aan de direct betrokkene(n). In de meeste gevallen zal dat de leerkracht zijn. Die zal in de regel een afspraak met u maken om de klacht te bespreken, desgewenst in aanwezigheid van de Interne Begeleider. Als dit gesprek niet het gewenste resultaat heeft, kunt u een afspraak maken voor een gesprek met de directie. Alle partijen zijn hierbij aanwezig. Ons uitgangspunt is altijd om klachten serieus te nemen en zo snel mogelijk en naar wederzijdse tevredenheid af te handelen.

Klachtenregeling van De Haagse Scholen

Als uw klacht volgens u niet afdoende door onze school afgehandeld is of kan worden, dan kunt u uw klacht voorleggen aan het College van Bestuur.
De centrale vertrouwenspersonen van De Haagse Scholen zijn:

  • Mw. M. (Marion) Ferber, marion_ferber@planet.nl, telefoon: 06 46611833
  • Dhr. A. (Albert) van der Zalm, info@albertvanderzalm.nl, telefoon: 06 51993618

De Haagse Scholen is aangesloten bij de Landelijke Klachten Commissie/Onderwijsgeschillen. De adresgegevens zijn: Postbus 85191, 3508 AD Utrecht, telefoon 030-2809590.

Bedrijfshulpverlening (BHV) en EHBO

Op onze school zijn er ruim voldoende medewerkers opgeleid als BHV’er. Zij hebben allen een erkend certificaat behaald en worden jaarlijks bijgeschoold door de organisatie BHV.nl. Zo houden zij hun kennis en kunde op peil. Daarnaast zijn er ruim voldoende  teamleden in het bezit van een EHBO-diploma. Uiteraard houden zij ook dit diploma actueel. Er zijn voldoende EHBO-koffers, die regelmatig worden bijgevuld. Ook worden de brandblusapparaten jaarlijks gecontroleerd en doen we elk schooljaar een aantal keren een ontruimingsoefening met alle kinderen, teamleden en overblijfmedewerkers.