PO-VO Procedure 23-24

BOVO procedure: op de website van BOVO Haaglanden kunt u alle informatie doornemen wat betreft de overgang van PO naar VO.
https://www.bovohaaglanden.nl/

Oriënteren op een middelbare school

Na de kerstvakantie organiseren middelbare scholen open dagen. Ouders en leerlingen gaan dan hun voorkeurslijst van scholen opstellen. Het is verstandig om zo breed mogelijk te oriënteren, omdat de uitslag van de doorstroomtoets nog tot een herziening (bijstelling van het voorlopig advies naar een hoger definitief advies) kan leiden. Het dringende advies van schoolbesturen is om per advies de volgende aantallen scholen op te nemen op de voorkeurslijst:

 

4 scholen – Praktijkonderwijs, vmbo bl, vmbo bl/kl, vmbo kl, vmbo kl/tl en vmbo tl

(vmbo met én zonder lwoo)
6 scholen – vmbo tl/havo en havo
8 scholen – havo/vwo en vwo

 

Geen plaatsingsgarantie

In de regio Haaglanden bestaat geen regionale plaatsingsgarantie en BOVO raadt daarom aan een volledige voorkeurslijst in te vullen ongeacht wat u hoort van vo-scholen op open dagen. Als een individuele school besluit om toch een plaatsingsgarantie te geven (dit vindt u dan op de website van de school), dan geldt deze alleen als de school op plek 1 van de voorkeurslijst staat.

 

Er blijven populaire scholen in de BOVO-regio met meer aanmeldingen dan dat er plekken zijn. Hierdoor kan er op een school altijd sprake kan zijn van loting. Omdat vooraf niet bekend is waar kinderen zich gaan aanmelden kan hierover op open dagen geen uitspraak gedaan worden door middelbare scholen. Als middelbare scholen aangeven dat zij nooit loten is dat geen garantie dat ze ook dit jaar niet hoeven te loten. Hoe meer scholen je op de lijst plaatst, hoe groter de kans op een plek. Maar ook bij acht scholen op de voorkeurslijst bestaat de mogelijkheid dat een leerling op alle scholen wordt uitgeloot. Ouders van kinderen die uitgeloot zijn op alle scholen van hun voorkeurslijst worden benaderd door hun basisschool om hun mogelijkheden voor de tweede aanmeldronde door te nemen.

 

Akkoordverklaring

Bij digitaal aanmelden gaan ouders akkoord met onderstaande punten door de akkoordverklaring aan te vinken. Daarna pas kunnen ze de aanmelding definitief indienen en daarmee versturen naar de middelbare school. Een digitale handtekening is dan niet nodig. Indien op papier wordt aangemeld, gaan ouders akkoord met onderstaande punten door het formulier te ondertekenen.

Met het aanvinken van de akkoordverklaring bevestigen ouders casu quo stemmen ouders in met:

 • de aanmelding op alle ingevulde voorkeursscholen in de opgegeven volgorde;
 • de BOVO-procedure Haaglanden schooljaar 2023-2024;
 • het ermee bekend zijn dat de BOVO-procedure geen plaatsingsgarantie kent én bevestigen zij dat ook met acht of meer scholen op de voorkeurslijst de mogelijkheid bestaat dat een leerling wordt uitgeloot;
 • de grondslag en/of onderwijskundige identiteit van de opgegeven scholen;
 • het feit dat na ondertekening een aanmelding alleen nog binnen de aanmeldweek gewijzigd kan worden en zijn zij ermee bekend dat voor Ronde 1 vanaf 1 april t/m de centrale loting en matching op 14 mei 2024 de aanmelding niet meer gewijzigd kan worden. Wel kan de aanmelding in zijn geheel worden ingetrokken;
 • de overdracht van het leerlingdossier aan de opgegeven scholen. In eerste instantie gaat het leerlingdossier alleen naar de school van eerste voorkeur. Als er sprake is van afwijzing (bijvoorbeeld zorgplicht) of uitloting, wordt het leerlingdossier in POVO OT overgedragen aan een andere school/scholen op de voorkeurslijst;
 • dat het bericht van toelating uiterlijk op 15 mei 2024 aan ouders wordt verzonden.

 

Voorrangsregels

De besturen in onze regio hebben afgesproken dat een middelbare school bepaalde leerlingen voorrang kan geven. Dit betekent dat als er voor een bepaald niveau meer aanmeldingen binnenkomen dan dat er plekken zijn, leerlingen die voldoen aan een voorrangsregel met voorrang geplaatst kunnen worden. De plekken die daarna nog beschikbaar zijn, worden verloot onder de andere leerlingen. De middelbare school bepaalt zelf welke voorrangsregels ze hanteren en in welke volgorde deze worden toegepast. Ze vermelden dit op hun websites.

 

De voorrangsregels zijn alleen geldig bij de school van eerste voorkeur in de eerste ronde van aanmelden en worden toegepast voorafgaand aan de decentrale loting. De middelbare school controleert altijd of de leerling inderdaad in aanmerking komt voor voorrang.

Er zijn drie voorrangsregels toegestaan:

 1. Voorrang voor leerlingen met een (half-, stief-) broer/zus op de school van eerste voorkeur;
 2. Voorrang voor kinderen van personeelsleden van de school van eerste voorkeur;
 3. Voorrang voor leerlingen van basisscholen met hetzelfde onderwijsconcept:
 • De middelbare Montessorischolen mogen voorrang verlenen aan leerlingen van Montessori basisscholen en aan leerlingen van Dalton basisscholen.
 • De middelbare Daltonscholen mogen voorrang verlenen aan leerlingen van Dalton basisscholen en aan leerlingen van Montessori basisscholen.
 • De middelbare Vrije School mag voorrang verlenen aan leerlingen van de (basis-) Vrije Scholen.