Inhoud van het onderwijs

Tijdbesteding

In de tabel Weekprogramma kunt u zien hoeveel tijd wij besteden aan de diverse vakken op school. Dit is een indicatie. Elke leerkracht maakt aan het begin van het schooljaar een lesrooster.

Leerstofaanbod

Op onze school gebruiken we eigentijdse methodes die voldoen aan de kerndoelen en de referentieniveaus voor Nederlandse taal en rekenen. De methodes worden bij de hoofdvakken integraal gebruikt door de leraren en daar waar nodig aangevuld met extra stof. Voor de toetsing van de leerstof maken we gebruik van methode-onafhankelijke (Cito) en methodegebonden toetsen.
In het schoolplan 2023/2027 (zie www.deklimopschool.nl ) vindt u een volledige omschrijving van het leerstofaanbod.

Kleutergroepen

In de kleutergroepen werken wij met de methode Speelplezier. Dit is een methode waarin alle leerdoelen op een speelse manier worden aangeboden. Naast de methode Speelplezier gebruiken we Gynzy lessen voor rekenen en taal.
In de kleutergroepen creëren we een omgeving waarin de kinderen spelenderwijs bezig kunnen zijn en dingen zelf kunnen ontdekken. Uiteraard wordt dit proces gestimuleerd en gestuurd.

Groep 3 t/m 8

In de Wet op het Primair Onderwijs wordt voorgeschreven welke leerstof de leerlingen op de basisschool moeten krijgen. Er wordt precies aangegeven wat er bij rekenen en taal moet worden aangeleerd. We noemen dit de kerndoelen: een beschrijving van wat leerlingen in elk geval moeten leren op de basisschool. Een veel uitgebreidere beschrijving van het inhoudelijk onderwijs op onze school en de hieraan gekoppelde doelen/interventies voor de komende jaren staan vermeld in het Schoolplan 2023-2027 (zie www.deklimopschool.nl).
Op onze school wordt lesgegeven met behulp van moderne methoden die aan deze kerndoelen voldoen. Bij het kiezen van lesboeken en ander materiaal wordt bovendien gelet op de kwaliteit en vormgeving. Kinderen moeten immers goed kunnen leren met behulp van materiaal dat er aantrekkelijk en uitdagend uitziet. Alle kinderen van groep 4 tot en met 8 werken met het digitale onderwijsplatform Snappet. Ieder kind heeft hierbij een eigen tablet. Rekenen en taal worden digitaal aangeboden en verwerkt. Zodra je alles goed hebt, ga je een stap verder. De leerkracht ziet meteen waar iets stagneert en waardoor dat komt. Zo kunnen we het onderwijs goed op niveau geven en we kunnen kijken naar de leerbehoefte van het kind en hoe daaraan te voldoen.
Er zijn kinderen die extra moeilijk werk aankunnen en kinderen die extra oefenstof nodig hebben. Wij letten er bij de aanschaf van methoden dus ook op of er voor alle kinderen voldoende leerstof in de methoden zit.

Rekenen en wiskunde

Op onze school wordt de methode ‘Pluspunt’ gebruikt. ‘Pluspunt’ is een realistische rekenmethode. Dit houdt in dat de rekenopgaven uitgaan van voor de kinderen herkenbare situaties. Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van concreet materiaal. Bovendien is er een goede aansluiting bij het vak wiskunde in het voortgezet onderwijs.
Na een serie lessen wordt er een toets afgenomen. Aan de hand van de toets resultaten wordt bepaald of een leerling verrijkingsstof of herhalingsstof nodig heeft. Tweemaal per jaar wordt de Cito-toets Rekenen/wiskunde afgenomen om te controleren of de kinderen voldoende vorderingen maken.

Nederlandse taal

In het taalonderwijs van onze school zit een doorgaande lijn van groep 1 tot en met 8. Er wordt intensief gewerkt aan de taalontwikkeling van de kinderen.
In groep 3 gebruiken we voor het leren lezen de methode ‘Veilig Leren Lezen’. Het eerste halfjaar wordt de nadruk gelegd op het aanleren van letters. Dit doen we met behulp van woorden en hieruit worden weer nieuwe woorden gemaakt. De tweede helft van het jaar wordt er meer nadruk gelegd op het technisch en begrijpend lezen.
De groepen 4 t/m 8 werken met de methode ‘Taal Actief ‘. Deze methode besteedt onder andere extra zorg aan de uitbreiding van de woordenschat van de leerlingen. De methode biedt een grote verscheidenheid aan opdrachten op het gebied van stellen, grammatica, spellen en vooral mondeling taalgebruik. Bovendien wordt dit mondelinge taalgebruik gestimuleerd door opdrachten voor spreekbeurten, boekbesprekingen en voordrachten.
Bij het verzamelen van informatie voor mondelinge activiteiten en voor werkstukken kunnen de leerlingen in alle groepen gebruik maken van internet door de aanwezigheid van een computernetwerk in beide gebouwen.
Er gaan regelmatig groepen naar de openbare bibliotheek. Daar worden lessen verzorgd die met taal te maken hebben. Deze lessen vergroten de durf van kinderen om zich in taal uit te drukken en zetten aan tot een goed en persoonlijk taalgebruik. Het hele team is getraind in de methodiek van Zien is Snappen. Dit is een NT2 aanpak om de Nederlandse taal goed te laten beklijven.

Lezen

Voor voortgezet technisch lezen wordt de methode ‘Estafette’ gebruikt. Hiermee krijgen de kinderen op verschillende niveaus de leerstof aangereikt.
In de hogere leerjaren komt de nadruk steeds meer te liggen op het begrijpend en studerend lezen. Voor begrijpend lezen werken we met ‘Nieuwsbegrip XL’. Wekelijks komen actuele teksten en bijbehorende vragen via de mail bij ons binnen. De kinderen werken met veel plezier aan deze teksten. We proberen het leesplezier te vergroten door in de klas regelmatig voor te (laten) lezen. Bovendien kunnen de kinderen tijdens bibliotheekbezoeken regelmatig een leesboek uitzoeken.

Schrijven

De leerlingen van groep 3 tot en met 6 werken met de methode ‘Pennenstreken’. Deze sluit aan op de methode ‘Veilig Leren Lezen’. In de jaren daarna worden er geen methodische schrijflessen meer gegeven. Dan ontwikkelen de kinderen een eigen handschrift.
Engels
Groove.me is een lesmethode Engels waarbij popmuziek de basis is van alle lessen.
Met Groove.me leren de kinderen van groep 7 en 8 Engels spreken, schrijven, lezen, luisteren en zingen. In de lessen zitten verschillende vormen van differentiatie om optimaal aan te sluiten bij de niveauverschillen van leerlingen.

Wereldoriëntatie en thematisch werken

Dit schooljaar gaan we werken met Blink, een nieuwe methode voor wereldoriëntatie (geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek). De kinderen gaan iedere les zelf actief aan de slag met onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend leren, waarbij de 21st century skills logisch geïntegreerd zijn. Leerlingen vergroten hierdoor actief hun kennis van de wereld. De verschillende wereldoriëntatievakken zijn geïntegreerd.

Verkeer

Het doel van het verkeersonderwijs is het aanleren van kennis en het ontwikkelen van een sociaal gedrag, waarbij in de leerjaren 3 t/m 7 de methode Veilig Verkeer wordt gebruikt. Hierdoor worden de kinderen voorbereid op een veilige deelname aan het verkeer. Het verkeersonderwijs start in groep 1 en wordt in de bovenbouw met een examen afgesloten.

Expressievakken

Op onze school sluiten wij aan op ‘Cultuuronderwijs op zijn Haags’ (COH). Dit omvat leerlijnen voor acht culturele disciplines. Beeldende kunst, vormgeving & architectuur, Cultureel erfgoed, Dans, Literatuur, Mediacultuur, Muziek, Theater en Interdisciplinair.
De acht leerlijnen zijn met elkaar verbonden doordat ze vanuit één visie zijn gekoppeld aan vier overkoepelende thema’s: Identiteit, Onze Stad, Utopie en Verhalen. De leerlijnen zijn uitgewerkt in 128 projecten voor vier leeftijdsgroepen: groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8. Ieder project binnen de leerlijnen bevat materiaal voor maximaal acht lesuren. Er is speciale aandacht voor taalontwikkeling en het leergebied overstijgend werken. De projectbeschrijving biedt de leerkracht de mogelijkheid te differentiëren naar niveau en tempo.

Bewegingsonderwijs

De groepen 1 en 2 krijgen 2x per week les van de vakleerkracht gymnastiek. Daarnaast besteedt de leerkracht zelf veel aandacht aan bewegen, bijvoorbeeld op muziek of tijdens spelletjes in de speelzaal. De kinderen spelen als het kan elke dag een paar keer buiten op het schoolplein. Daar worden dan extra spelmaterialen als springtouwen, driewielers en evenwichtsborden klaargezet. De groepen 3-8 krijgen de groepen 3x keer per week gymnastiekonderwijs van een vakleerkracht gymnastiek. Verder is er voor alle groepen één keer per jaar een sportdag. De gymnastiekleerkracht heeft contacten met omliggende scholen om gezamenlijk sportieve activiteiten te organiseren. Op woensdagmiddag doen we regelmatig mee aan schoolsporttoernooien.

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling/De Vreedzame school

‘De Vreedzame School’ is een programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap. Hierin voelen alle kinderen zich gehoord en gezien. Ze leren om te gaan met verschillen tussen mensen en actief verantwoordelijk te zijn voor hun omgeving. Daarmee ervaren kinderen dat het uitmaakt dat ze er zijn, dat ze er toe doen.

Naast de wekelijkse lessen in alle groepen wordt de school en de klas ingericht als een democratische oefenplaats waarin leerlingen de gelegenheid krijgen om te oefenen met het nemen van verantwoordelijkheid. Voorbeelden hiervan zijn: het werken met leerlingmediatoren, commissies, gemeenschapstaken en groepsvergaderingen.

ICT

In alle groepen werken we met het digitale borden. In de Groepen 4 tot en met 8 hebben wij Chromebook . Daarnaast gebruiken we specifieke softwaretoepassingen zoals een leerlingvolgsysteem, waarmee we de resultaten van onze leerlingen en het volgen van hun ontwikkeling bijhouden. Leerkrachten, leerlingen en onderwijsondersteunend personeel werken aan de hand van een Internetprotocol.
Onze school heeft een ICT-coördinator. Deze houdt zich bezig met het ondersteunen van leerkrachten op ICT-gebied, het aanschaffen en implementeren van software en andere ICT-gerelateerde zaken.

Speciale lessen en leeractiviteiten

Kunst en Cultuuronderwijs

Cultuurschakel

Onze school maakt gebruik van het aanbod van CultuurSchakel. Het doel is dat elke leerling in aanraking komt met alle theaterdisciplines (muziek, theater, dans, poppenspel en vertelvoorstellingen). Bij elke voorstelling hoort een lespakket, waardoor het bezoek aan het theater een meerwaarde krijgt en in een breder perspectief geplaatst wordt. De groepen 1, 2 en 3 krijgen een voorstelling in de gymzaal op school, groep 3 gaat echter ook nog een keer naar een voorstelling in een theater. De andere groepen gaan naar het theater toe.

Musea bezoek

Alle groepen gaan gedurende het schooljaar naar een museum. Het museumbezoek sluit aan bij een thema of onderwerp dat in de groep wordt behandeld. In de dagen voor het museumbezoek wordt er gewerkt met het lesmateriaal van het museum. Op deze manier wordt het thema/onderwerp nog verder uitgediept en zijn de kinderen goed voorbereid voor het bezoek aan het museum. De school zorgt voor een goede spreiding van diverse musea, zodat de leerlingen aan het eind van de basisschoolperiode kennis hebben gemaakt met de grote verscheidenheid aan musea in Den Haag.

Cultuur in de buurt van de school

De school staat in een wijk waar diverse kunstenaars actief zijn. Zo mogelijk zoekt de school contact met deze kunstenaars, waardoor de leerlingen zich bewust worden dat kunst levend is en ook in hun buurt beoefend wordt.

Cultureel erfgoed

Leerlingen worden in contact gebracht met diverse aspecten van het cultureel erfgoed in hun stad. Dit gebeurt door verschillende uitstapjes in de buurt, maar ook eventueel in andere delen van de stad.

Culturen in de school

De culturele achtergrond van onze leerlingen is van harte welkom. Leerlingen worden aangemoedigd om over hun cultuur te vertellen en afhankelijk van een activiteit of thema in de school, aspecten ervan te delen met leerlingen en leerkrachten.

Meer dan onderwijs alleen

We bieden op onze school meer dan alleen onderwijs. We organiseren we ook veel andere activiteiten. Vaak doen we dat met hulp van de ouders, omdat we het anders niet voor elkaar krijgen. Soms hebben die activiteiten een educatieve waarde, maar soms zijn ze ‘alleen’ bedoeld voor de gezelligheid en ter ontspanning.

Sinterklaas, Kerst en Pasen

We zijn een openbare basisschool, en vieren op onze school Sinterklaas, Kerst, en Pasen.

En verder…

Op school werken we vaak aan de hand van thema’s. Gedurende het jaar zijn er verschillende momenten waarop ouders naar presentaties van de kinderen kunnen komen kijken. En uiteraard gaan we ook ieder jaar op schoolreis. Voor veel leerlingen is dat een dag waar ze nog lang over napraten. De leerlingen van de groep 8 gaan ieder jaar drie dagen op kamp.

Professionalisering van de leerkracht

Flitsbezoeken in de klas door directie en interne begeleiders

Sinds enige tijd is het op onze school gebruikelijk dat de directeur zogenaamde ‘flitsbezoeken’ brengt aan alle groepen. In korte bezoekjes van slechts een paar minuten kijkt zij naar het onderwijs dat in de groep wordt gegeven. Met enige regelmaat voert de directeur n.a.v. deze flitsbezoeken gesprekken met de leerkrachten waarin het onderwijs centraal staat. Doel van deze gesprekken is vooral het samen nadenken over ons onderwijs en samen zoeken naar mogelijkheden om dit onderwijs nòg beter te maken.

School Video Interactie Begeleiding (SVIB) en coaching

In het kader van professionalisering van ons personeel worden video-opnamen in de klas gemaakt. Dit is voor de School Video Interactie Begeleiding (SVIB), een methode om aan de hand van korte video-opnamen van de klas te kijken naar de klassenorganisatie, de interactie en de didactiek. Voor leerkrachten kan deze methode heel zinvol zijn als ondersteuning en om te professionaliseren bij hun onderwijskundige en pedagogische taken. Het spreekt vanzelf dat de video-opnamen alleen voor intern gebruik zijn. We werken met een SVIB-protocol dat de privacy van uw kind en de leerkracht waarborgt. Wanneer u bezwaar heeft dat uw kind zichtbaar gefilmd wordt in de klas kunt u dit schriftelijk aangeven bij de directie. De SVIB coach zal hier dan rekening mee houden. Het protocol is via de school op te vragen.

Orthotheek

De orthotheek op school biedt docenten en begeleiders een overzicht met verwijzingen naar achtergrondinformatie, instanties en materialen op het gebied van leer- en gedragsproblemen, lichamelijke en verstandelijke beperkingen, enzovoort. Daarnaast wordt er gewerkt aan de opbouw van een bescheiden bibliotheek met vakliteratuur.
Studiedagen
De Haagse Scholen organiseert jaarlijks een studiedag voor alle schoolteams.
Daarnaast organiseert DHS voor alle startende leerkrachten een traineeship (gedurende drie jaar).

Stagebeleid

Voor stages aan toekomstige leraren werken wij samen met de Pabo van de Haagse Hogeschool. Onze school is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Dat houdt in dat wij stages mogen bieden aan derde- en vierdejaars LIO-studenten (Leraar In Opleiding). Een dergelijke erkenning krijg je als onder andere het reken- en taalonderwijs op een hoog niveau is. Ook bieden wij stageplekken aan voor eerste- en tweedejaars studenten van de Pabo. Daarnaast fungeren wij als leerschool voor MBO-studenten van het ROC Mondriaan. De studenten van deze school worden opgeleid tot onderwijsassistent. Vanaf het tweede leerjaar komen studenten jaarstages lopen. Dat houdt concreet in dat een stagiair een jaar lang drie dagen per week in een groep stage loopt onder begeleiding van de stagecoördinator van het Mondriaan College.